دله-قهوه-عربی-dallah

تهیه قهوه عربی و آداب قهوه نوشی با دله

قهوه اکسیری که فراتر از فرهنگ ها و مرزها است، اما در هیچ کجا به اندازه خاورمیانه عمیقاً در تار و پود زندگی روزمره بافته نشده است. مرکز...

ادامه مطلب