در یک عبارت کوتاه، قهوه سبز را می توان قهوه بو نداده یا رست نشده معنی کرد. به گونه ای که دانه خام قهوه را  آسیاب و سپس برای تهیه نوشیدنی از آن استفاده می کنند. دانه قهوه سبز به رنگ سبز است و تلخی آن نیز از قهوه رست شده بیشتر است