قهوه ترک و یا فرانسه را می توانید بدون ابزار های مخصوص نیز تهیه کنید. حتما نیاز به ایبریک و یا فرنچ پرس ندارید. این مطالب شما را در تهیه قهوه بدون ابزار راهنمایی می کنند