در این بخش بیشتر در حواشی دور تر از دانه و پودر قهوه فعالیت می کنیم. شرایط نگهداری قهوه، آشنایی با حرفه باریستا، کافئین، تفاوت قهوه ها با هم مثل قهوه ترک با فرانسه و قهوه فوری با تازه، تفاله قهوه، اگر موردی مد نظر شما هست حتما کامنت کنید.