make coffee with aeropress

با اروپرس چگونه قهوه تهیه کنیم؟

نوشیدن قهوه در ابتدای صبح جزء موارد ضروری برای یک کافی لاور است. برای نوشیدن قهوه در ابتدای صبح روش های زیادی وجود دارد. مانند تهیه قهوه با فرنچ ...

ادامه مطلب