آیا یک فنجان قهوه تازه را، امتحان کرده اید؟ قهوه های تازه با قهوه های فوری چه تفاوت هایی دارند؟ برای اینکه قهوه تان، عطر، طعم و تازگی خود را حفظ کند باید آن را چگونه نگهداری کرد