شکوفه قهوه: درختان قهوه، شکوفه هایی بسیار زیبا دارند که این شکوفه ها، مشابه گل یاسمن است شروع گل دهی گیاهان قهوه حدودا سه الی چهار سال زمان می برد و بعد از گذشت پنج سال می توان برداشت محصول داشت.