ماهیت قهوه، واژه، میوه، انواع دانه، و درباره قهوه را بخوانید. به طور کامل از مزرعه تا فنجان همراه قهوه باشید. در این بخش با انواع قهوه های عربیکا ربوستا، قهوه سبز، میوه قهوه، رست کردن، گیاه قهوه، بیوگرافی و قهوه تازه آشنا می شوید.