گیاه قهوه درختی همیشه سبز است که از خانواده روناسیان می باشد. این درخت در مناطقی با آب فراوان و آب و هوای گرمسیر رشد می کند.