موکا اکسپرس، ابزاری برای تهیه اسپرسو است اما کیفیت قهوه آن نسبت به دستگاه اسپرسوساز پایین تر است. موکا اکسپرس از سه قسمت تشکیل شده است: مخزن پایینی مخزن آب، قسمت میانی سبد پودر قهوه و مخزن بالایی، محل جمع آوری اسپرسو است