انواع جذوه: تنوع جذوه در ظاهر و جنس آن صورت می گیرد و هم چنین جذوه ها را می توان در سایزهای مختلفی ساخت اما در مکانیزم آن نمی توان تغییری ایجاد کرد. برای مثال در جنس دسته یا بدنه می توان تغییراتی ایجاد کرد.