انواع ایبریک: تنوع ایبریک در ظاهر و جنس آن صورت می گیرد و هم چنین ایبریک ها را می توان در سایزهای مختلفی ساخت اما در مکانیزم آن نمی توان تغییری ایجاد کرد. برای مثال در جنس دسته یا بدنه می توان تغییراتی ایجاد کرد.