قهوه فرانسه چیست؟

قهوه فرانسه چیست. قهوه فرانسه روشی برای تهیه قهوه است.برای این که قهوه نهایی، قهوه فرانسه نام گیرد، باید شرایطی را رعایت کرد. شرایطی چون استفاده از فرنچ پرس، پودر قهوه با درجه آسیاب درشت و ...