حواشی قهوه

در این بخش بیشتر در حواشی دور تر از قهوه فعالیت می کنیم. شرایط نگهداری قهوه، آشنایی با حرفه باریستا، کافئین، تفاوت قهوه ها با هم مثل قهوه ترک با فرانسه و قهوه فوری با تازه، تفاله قهوه، اگر موردی مد نظر شما هست حتما کامنت کنید.