واژه قهوه: ریشه واژه  قهوه، قها می باشد در گذشته نیز خوردن این نوشیدنی باعث بی اشتهایی می شده است. این واژه شاید برایتان ناآشنا باشد: کافه یا کافا که عربی شده قهوه و نام شهری در اتیوپی است که احتمالا گیاه قهوه ابتدا در آنجا روییده است