تهیه سینگل اسپرسو: سینگل اسپرسو همان اسپرسو است. یعنی برای تهیه یک سینگل اسپرسو باید یک شات اسپرسو از دستگاه اسپرسوساز یا موکاپات بگیرید. در واقع سینگل یا دابل واحدهایی برای اندازه گیری اسپرسو است. به یک شات یا یک تک شات اسپرسو، سینگل اسپرسو می گویند.