آیا تفاوت قهوه عربیکا و روبوستا را می دانید؟ دو نوع درخت داریم که میوه یکی از آن ها عربیکا و دیگری روبوستا نام دارد. هر کدام از این میوه ها ویژگی های مختص خود را دارند.